O UDRUŽENJU O BRIGADI KARTE NAŠI HEROJI MULTIMEDIA PRISTUPNICA KONTAKT
 
 
     
 
 

HISTORIJAT BRIGADE

ORGANIZACIJA BRIGADE

RATNI PUT BRIGADE

 

 

 

 

 

   

 

 

Datum formiranja 4. motorizovana brigada: 28.07.1992. godine. Datum dobijanja kolektivnog priznanja “Viteška“: 28.07.1994. godine. 4. Vmtbr nastala je iz naroda. Hrabri, pošteni i postojani ljudi svojim velikim srcima goloruki, organizovali su se po sokacima, ulicama, mjesnim zajednicama a potom štabovima. Svojim životima suprostavili su se tehnički nadmoćnijem neprijatelju sa željom da odbrane svoje domove, svoje porodice, ove prostore i BiH. Opštinski štab TO Ilidža formiran u Hrasnici objedinjavao je sve formacije na slobodnim teritorijama opštine Ilidža u jednu već tada respektabilnu formaciju. Prostori ilidžanske opštine otpočinjanjem rata postaju kapija grada Sarajeva. Interes neprijatelja za ovladavanjem ovog prostora ispoljen je već u aprilu 1992. kada se sa Ilidže dejstvuje po Sokolović Koloniji, Hrasnici i Butmiru. Neprijatelj intenzivno vrši izviđanja sa povremenim ubacivanjem diverzantskih grupa kako bi pripremio uslove za zauzimanje ovih naselja. Sinhronizovanim napadom i sadejstvom jedinica sa područja ova tri naselja osujećena je namjera neprijatelja, te je 22. aprila 1992. godine izveden prvi organizovani protivnapad u BiH. Nakon postizanja početnih uspjeha i nanošenja većih gubitaka neprijatelju bivša JNA se stavlja na stranu neprijatelja te zaustavlja naše dalje napredovanje. Ovim činom već tada se uspostavlja zona odgovornosti štaba TO Ilidža koji će u narednom periodu u jeku borbi biti transformisan u 4. mtbr a za njenog prvog komadanta postavljen je Fikret Prevljak. Zona odgovornosti brigade po svojoj konfiguraciji je veoma specifična. Jedan značajni dio zone predstavljalo je tenkoprohodno zemljište, a drugi dio je bilo brdsko-planinsko zemljište. Ovi uslovi su zahtjevali potpuno različite strategije odbrane i napada. Svojom zonom odbrane razdvojili smo Ilidžu od Lukavice i Vojkovića. Branili smo jednu stranu aerodroma Sarajevo. Kompletan Igman i svi putevi preko ove planine bili su pod kontrolom boraca 4. mtbr. Veliki broj civilnog stanovništva koji je protjeran iz opština Foče, Gacka, Nevesinja, Kalinovika, Trnova i Goražda našli su svoje utočište u zoni odgovornosti naše brigade.

 
 

Imajući u vidu sve ove specifičnosti komanda brigade regrutuje, organizuje obuku regruta, jedinica i komandi. Prinuđeni smo vršiti obuku posebnih specijalnosti kao što su protivoklopna borba PVO i obuka izviđačkih i diverzantskih jedinica. Paralelno sa obukom uspjevamo fizički zaposjesti 60 km linije odbrane, prilikom čega smo izgradili više od 1000 bunkera, desetine kilometara tranšea, spojnih rovova i saobraćajnica te kompletnu infrastrukturu za uspješnu odbranu. Uvažavajući potrebe civilnog stanovništa komanda i jedinice brigade zajedno sa civilnom vlašću opštine Ilidža aktivno se uključuje u uspostavu i funkcionisanje vodosnadbjevanja ovih naselja, snadbjevanja energentima, snadbjevanja hranom, te uspostavi socijalnog i zdravstvenog zbrinjavanja. Planina Igman, naselja Hrasnica, Sokolović Kolonija i Butmir postaju simboli života. Pripadnici 4. mtbr postigli su veoma značajne rezultate kako u ofanzivnim tako i u defanzivnim akcijama. Neposredno nakon otpočinjanja agresije uspjeli smo dio naoružanja iz Krtelja uzeti i sačuvati za nas. Učestvovali smo u oslobađanju istočne, južne i jugoistočne padine Igmana. Iz Hrasnice od dobrovoljaca naše jedinice upućuje se pomoć narodu i jedinicama Foče i Goražda. 
Veoma uspješno branimo Donji Kotorac, gdje svojim životom rahmetli Nedžad Delić i njegovi saborci uspjevaju odbraniti ovu veoma važnu stratešku tačku. Zajedno sa jedinicama združenog odreda Igman učestvujemo u oslobađanju sela Šerifića, Jasena, Zoranovića i Straišta. Sa jedinicom jačine bataljona učestvujemo u operaciji “Jug 92“. Učestvujemo u oslobađanju Kopilice. Naše jedinice koje čuvaju odbrambene linije ofanzivnim dejstvima uspjevaju osvojiti rejon Rundića kuća i zabavnog parka Ilidža. Učestvujemo u operaciji “Koverat-Jahorina“, u ovoj operaciji pripadnici naše brigade ispoljavaju visok stepen obučenosti, hrabrosti i  organizovanosti, te svojim primjerom pružaju pomoć ostalim jedinicama i već tada postajemo veoma poznati i priznati suborci svih pripadnika AR BiH.U presudnom trenutku za odbranu grada Sarajeva, u posebno pripremljenoj akciji pod nazivom “Tabut“  uspjevamo u grad Sarajevo unijeti impozantne količine MTS-a sa težištem na protivoklopnim sredstvima. Ovom prilikom pripadnici naše brigade koji su sačinjavali posadu protivoklopnog oruđa “Crvena strijela“ na Stupu uništavaju više neprijateljskih oklopnih vozila, te time sprečavaju i zaustavljaju njihovo dalje napredovanje u pravcu Sarajeva. Komandir ove posade za iskazanu hrabrost i požrtvovanje u ovim dejstvima odlikovan je značkom “zlatnim ljiljan“. Pripadnici naše brigade su pružali pomoć jedinicima na Žuči, a u posebno organizovanoj akciji preko piste uspjeli smo za jednu noć unijeti u grad više od 70.000 metaka. Imajući u vidu veliki značaj Donjeg Kotorca i Butmira, neprijatelj se odlučuje i napada ova dva naselja 17. i 21. marta 1993. Iako su domaće neprijateljske jedinice bile potpomognute specijalnim jedinicama VJ naši borci su zaustavili oba napada, uspješno odbranili ove strateške tačke i nanijeli neprijatelju ogromne gubitke. 

Veoma aktivno učestvujemo u operacijama AR BiH na području Jablanice, Konjica, Trnova i Hadžića. Uspjevamo pomjeriti liniju odbrane u rejonu Famosa, Butmira i S Kolonije. Pored odbrambenih dejstava i aktivne odbrane 43 km zone odgovornosti sa jednim bataljonom i diverzantskim odredom učestvujemo u operacijama u zoni odgovornosti 1. Korpusa, posebno na Nišićkoj visoravni gdje smo uspjeli osloboditi i ovladati ključnim tačkama neprijateljske odbrane. U toku neprijateljske ofanzive koja je imala za cilj zauzimanje Treskavice, Bjelašnice, Igmana te potpune blokade glavnog grada BiH, naša brigada  je imala ključnu ulogu u odbrani Igmana. Nakon pada na sve linije odbrane u sadejstvu sa ostalim jedinicama uspostavili smo liniju odbrane na Igmanu, Krupac - Zoranjski Vijenac - Crni Vrh - Ajišnik - Točilo Bezistan. Svojim aktivnim učešćem dali smo značajan doprinos u operacijama borbene podrške i službi borbene podrške. Sa našim jedinicama prisutni smo na Bjelašničko -treskavičkom platou gdje u operaciji do tada ne zabilježenoj niti izučavanoj u taktici ratovanja, neprijatelju iza leđa, vršimo ubacivanje jedinice mješovitog sastava jačine 170 vojnika i tom prilikom oslobađamo 19 km teritorije, zarobljavamo znatne količine MTS-a, bez gubitaka u našoj jedinici. Ofanzivnim dejstvima ispred naših odbrambenih linija uspjevamo ovladati jakim uporištima na Vidovcu, Orepku i Straištu, tom prilikom zarobili smo samohotku 57/2, više PAT-ova. PAM-ova i nekoliko stotina protivoklopnih projektila i puščane municije. Znatne rezultate postižemo u operaciji “Tekbir“ za deblokadu grada Sarajeva, gdje uz sadejstvo svih rodova diverzantskim dejstvima zauzimamo dominantne objekte na ulazu u Trnovo. Na vrhuncu vojničke obučenosti i ustrojenosti, a po naredbi načelnika Generalštaba, jedinica kombinovanog sastava sa preko 1.000 vojnika iz naše brigade učestvuje u istorijskoj operaciji oslobađanja zone odgovornosti 5. Korpusa AR BiH. Paralelno sa svim ovim dejstvima uspjevamo organizovati vojnu ekonomiju, gdje smo uzgajali artikle ishrane kako za borce, tako i za civilno stanovništvo. U organizaciji brigade i veliki entuzijazam patriota u Jablanici “Famos“ pokreće proizvodnju granata 60, 82 i 120 mm. Uz pomoć stručnjaka sa naših prostora ubrzo je usvojena proizvodnja rakete 128 mm. Zbog značaja zone odgovornosti a u cilju zaštite stanovništva i teritorije pokrećemo pogon za proizvodnju naoružanja u Sokolović Koloniji. Ratna bolnica “Ćamil Marić“ kao sastavni dio brigade izrasta u veoma ozbiljnu i značajnu instituciju. Ova bolnica je pružala usluge civilnom stanovništvu, pripadnicima naše brigade ali i svim jedinicama AR BIH. Veoma aktivno zajedno sa susjednom 5. mtbr učestvujemo u odbrani aerodroma i izgradnji ratnog tunela “D-B“. 4.Vmtbr uspjela je da na slobodnim prostorima opštine Ilidža odbrani našu našu multikulturnu i multinacionalnu BiH. Uspjeli smo odbraniti jedinstvo različitosti bosanske stvarnosti. Nijedan pedalj teritorije koju smo branili nije zgazila neprijateljska čizma. Odbrambeni bedemi 4. Vmtbr na Igmanu u Hrasnici, Sokolović Koloniji i Butmiru ostali su pusti san neprijatelju. Svojom ustrojenošću obučenošću, opremljenošću i svojom snagom ulijevali smo povjerenje u srca više od 40.000 stanovnika koji su živjeli na ovim područjima. Uspjeli smo da zajedno sa narodom Butmira, Sokolović Kolonije i Hrasnice opravdamo povjerenje Predsjedništva BiH i da odbranimo Igman, da odbranimo kapije grada Sarajeva i BiH. 
Na njenom ratnom putu kroz brigadu je prošlo više od 10.000 vojnika. Najvećim ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan“ odlikovano je 33 pripadnika naše brigade. Svoje živote za odbranu BiH dalo je 405 šehida i poginulih boraca pripadnika 4. Vmtbr. Brigada ima 1.132 ratna vojna invalida.